Правила прийому до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О.Сухомлинського у 2023 році


І.  Загальні положення

 1. Проведення освітньої діяльності у Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського» (далі - Педколедж) здійснюється згідно з ліцензією, переоформленою відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 969-л від 10.10.2019 р. та наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 982-л від 13.11.2019 р., які розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України  в електронному вигляді.
 2. Правила прийому розроблені приймальною комісією Педколеджу (далі - Приймальна комісія) відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2023 році (далі - Порядку прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03. 2023 року № 277 та затверджені педагогічною радою Педколеджу (протокол від 10.04.2023 року №5). Правила прийому діють до 31 грудня 2023 року.
 3. Прийом до Педколеджу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.
 4. Організацію прийому вступників до Педколеджу здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Педколеджу.

Головою Приймальної комісії призначається директор Педколеджу. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію закладу освіти, затвердженим відповідно до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію Педколеджу оприлюднене на його веб-сайті (веб- сторінці).

Директор Педколеджу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Педколеджу та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до закладу освіти, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Педколеджу в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

 1. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, буде здійснюватись надання орендованих місць у гуртожитку іншого навчального закладу.
 2. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:
  • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, що  проводиться у формі індивідуальної усної співбесіди, конкурсу творчих та/або  фізичних здібностей вступників (далі – творчого конкурсу) або інших видів  вступних випробувань, встановлених відповідно до цього Порядку;
  • вступник – особа, яка подала заяву(и) про допуск до участі в конкурсному відборі на одну (декілька) конкурсних пропозицій;
  • індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає очне або дистанційне (за рішенням закладу освіти) оцінювання  підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного або  двох предметів, за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за  шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну  оцінку вступника («незадовільно»);
  • квота для іноземців – визначена частина обсягу бюджетних місць, яка використовується для прийому вступників з числа:
  • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
  • закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні; конкурсна пропозиція – пропозиція закладу освіти (відокремленого  структурного підрозділу закладу освіти) щодо кількості місць для прийому  вступників на певні спеціальності (одну або декілька спеціалізацій, освітньо професійних програм, мов, музичних інструментів тощо в межах  спеціальності), форми здобуття освіти, курсу, предмету (предметів)  індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів, вимог до мотиваційних  листів вступників, строку навчання на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня або освітнього ступеня. Розрізняють основні та  небюджетні конкурсні пропозиції. У разі якщо конкурсна пропозиція поєднує  декілька освітньо-професійних програм тощо, в Правилах прийому  зазначаються порядок розподілу здобувачів між ними та строки обрання  здобувачами таких програм не раніше двох місяців після початку навчання;
  • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, яка обраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними  показниками з точністю до одиниці відповідно до цього Порядку та Правил  прийому;
  • конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та/або мотиваційних листів для здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до  цього Порядку (незалежно від форми власності закладу освіти та джерел  фінансування навчання);
  • мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо професійну програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування,  досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі  сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії  (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію;
  • небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за  державним або регіональним замовленням);
  • організована група вступників – це зовнішньо створена роботодавцем група вступників, які вступають для здобуття фахової передвищої освіти за  однією освітньо-професійною програмою за кошти роботодавця;
  • основна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за кошти державного або місцевого бюджету  (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
  • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно  до цього Порядку та Правил прийому;
  • старші курси – курси освітньо-професійних програм закладів фахової передвищої освіти, окрім першого;
  • творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, яка  передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей  вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних  для здобуття фахової передвищої освіти за спеціальністю, яка включена до  Переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої  освіти, за якими здійснюється на основі базової або повної загальної  (профільної) середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, наведеного у додатку 1 до цього Порядку. За  результатами творчого конкурсу виставляється позитивна оцінка за шкалою  100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку  вступника («незадовільно»);
  • технічна помилка – помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення  відомостей про вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з  питань освіти (далі – ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену  технічну помилку;
  • чергова сесія прийому заяв – період прийому заяв та документів під час вступної кампанії, визначений Правилами прийому закладу фахової передвищої  освіти.
  • Термін «закордонні українці» вжито у значенні, наведеному в Законі України «Про закордонних українців».
  • Терміни «тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія)», «адміністративна межа», «лінія зіткнення» вжито в значеннях, наведених в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
  • Інші терміни вжито у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту», «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

ІІ.  Прийом на навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра

 1. На навчання до Педколеджу приймаються:

вступники на основі БСО - за денною (дуальною) формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми повної загальної (профільної) середньої освіти професійного спрямування;

вступники на основі ПЗСО;

вступники на основі КР;

вступники на основі НРК5;

вступники на основі НРК6, НРК7;

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються вступники на основі НРК5, НРК6, НРК7 або особи, які на базі вступу ПЗСО здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Вступники на основі ПЗСО, КР можуть прийматися на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий (третій) рік навчання на перший рік навчання за освітньо-професійною програмою зі скороченим строком навчання.

Відраховані здобувані освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний рік навчання, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий або попередній рік навчання.

Відраховані здобувані вищої освіти на основі вступу ПЗСО мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальним навчальним планом на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує Педколедж відповідно до наявних ліцензій, та вносить до ЄДЕБО.

Назви конкурсних пропозицій формуються без позначок та скорочень  державною мовою.

 1. Особливості прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після  01 січня 2022 року, в частині проходження річного оцінювання та державної  підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову  середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала  документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до  Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної  (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій  території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово  окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей,  території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за  № 505/36127 (далі - наказ № 271).

IІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у Педколеджі здійснюється:

за рахунок видатків місцевого бюджету - видатків обласного бюджету Кіровоградської обласної ради відповідно до регіонального замовлення (плану набору), затвердженого директором  департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту);

за ваучерами.

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в Педколеджі на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахової передвищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України у тому числі за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Особи, які навчаються в Педколеджі, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у Педколеджі, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджетів.

 


ІV.    Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 

 1. Прийом на перший рік навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на другий-четвертий роки навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. (див. додаток 2).

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

 1. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване регіональним замовником (департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації). Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – за потреби), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) Педколедж здійснює самостійно.
 2. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Педколеджем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію педколеджем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу ) та оприлюднюються на офіційному вебсайті Педколеджу.

 


V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 30 листопада;
 • прийом заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил, починається 30 червня;
 • прийом заяв та документів закінчується 13 липня о 18:00 год;
 • додатковий набір (одна або декілька чергових сесій прийому заяв) виключно за кошти фізичних або юридичних осіб Педколедж може оголошувати Правилами прийому за умови додаткового зарахування не пізніше 30 листопада.
 • творчі конкурси та співбесіди проводяться: з 14 липня до 22 липня;
 • творчі конкурси проводяться при вступі на основі базової середньої освіти на спеціальність 017 Фізична культура і спорт з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;
 • творчі конкурси проводяться в один тур (в очній формі);
 • творчі конкурси під час додаткового набору Педколедж проводить в строки, визначені Правилами прийому;
 • рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів, відповідно до Правил прийому, з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування та оприлюднюється не пізніше: 12:00 год 26 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення - до 12:00 год 29 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням - не пізніше 18:00 год 31 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше ніж 03 серпня, додаткове зарахування - не пізніше ніж 30 листопада;

 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 08 серпня.
 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за всіма формами здобуття освіти, а також для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 03 липня ;

Документ про попередню освіту має бути внесений до реєстрації першої заяви вступника на відповідній основі вступу. Вступник може внести до електронного кабінету декілька документів про попередню освіту, що містяться в Реєстрі документів про освіту, для реєстрації заяв на різних основах вступу до дня, що передує дню завершення реєстрації заяв. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

 • реєстрація заяв та документів, передбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 10 липня;
 • реєстрація заяв та документів закінчується:
 • о 18:00 год 31 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу;
 • о 18:00 год 9 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання);
 • додатковий набір для здобуття фахової передвищої освіти (одна або декілька чергових сесій реєстрації заяв) виключно за кошти фізичних або юридичних осіб Педколедж може передбачити своїми Правилами прийому;
 • співбесіди проводяться з 01 серпня по 09 серпня включно;
 • співбесіди під час додаткового набору для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних  або юридичних осіб Педколедж проводить в строки,  визначені Правилами прийому;
 • рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 11 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12:00 год 18 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:
  • за державним або регіональним замовленням - не пізніше 12:00 год 19 серпня;
  • за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12:00 год 31 серпня
  • додатковий набір - не пізніше 30 листопада;
 • переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 31 серпня.
 1. Для інших категорій вступників строки однієї або декількох чергових сесій прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання визначаються Правилами прийому (при цьому прийом документів починається не раніше 01 липня, зарахування на місця державного або регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, визначених розділом XV цих Правил, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 листопада).
 2. Порядок роботи Приймальної комісії (дні тижня та години):

Дні тижня

Початок робочого дня

Закінчення робочого дня

Обідня

перерва

Примітки

Понеділок

800

1600

1300-1330

окрім 31 липня

Вівторок

800

1600

1300-1330

 

Середа

800

1600

1300-1330

 

Четвер

800

1600

1300-1330

окрім 13 липня

П’ятниця

800

1600

1300-1330

 

Субота

1000

1230

1300-1330

 

 

 

13 липня та 31 липня початок роботи - о 10 год. 00 хв. ; закінчення роботи - о 18 год.00 хв.; перерва - з 15 год.00 хв. до 15 год. 30хв.

 


VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Педколеджу

 

 1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі вступу БСО, ПЗСО, КР реєструють заяви:

тільки в електронній формі (через електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/), крім визначених у цьому пункті випадків;

подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, інші заяви реєструють тільки в електронній формі:

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

подають заяви тільки в паперовій формі:

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі реєструється вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією закладу освіти у порядку, визначеному законодавством.

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;

пароль для входу до особистого електронного кабінету;

серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту. У разі наявності даних різних років та іспитів вказується будь-який з передбачених до використання на відповідній основі вступу, визначений цим Порядком;

тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання І сертифіката національного мультипредметного тесту);

реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Заклади освіти створюють консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

 1. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії закладу освіти (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території - дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку). Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідними помітками в разі дистанційної подачі заяви). Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти, інформацію про вступника.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, зазначають це в заяві.

Під час реєстрації заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов'язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час реєстрації заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці.

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Особи, яким виповнилося 14 років після 01 січня 2023 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред’явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, а також вступники, які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).

медичну довідку за формою 086 - 0 або її копію (згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.02. 2012 року №110) із зазначенням медичної групи для занять із фізичного культури (основна, підготовча, спеціальна, звільнен(а)ий).

Вступники, які проходять вступне випробування допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року).

 1. Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до одного із закладів фахової передвищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад фахової передвищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Відомості про документи (копії документів у разі їх відсутності в інформаційно-телекомунікаційних системах), що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто або засобами електронного зв’язку одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 25 серпня (вступ на основі БСО) або 31 серпня (вступ на основі ПЗСО, КР).

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі, унеможливлюють їх реалізацію.

 1. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією закладу освіти, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
 2. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення.
 3. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів.

За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії присвоює заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником». При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти».

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

 1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.
 2. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.
 3. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.
 4. Документи про вищу духовну освіту приймаються в разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

 


VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

 

 

 1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань (додаток 3):

для вступу на основі базової середньої освіти – у формі творчих  конкурсів або співбесіди (з української мови) для вступу на місця регіонального замовлення, на основі розгляду мотиваційних листів для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у  формі співбесіди (з української мови та історії України) для вступу на місця регіонального замовлення та на основі розгляду  мотиваційних листів на місця за кошти фізичних або юридичних осіб;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, а також особи, які здобули вищу освіту і мають документ державного зразка про раніше здобуту повну загальну середню освіту, вступають на навчання на основі повної загальної середньої освіти.

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів, відповідно до Правил прийому.
 2. Конкурсний бал для вступу на основі БСО, ПЗСО, КР на місця державного (регіонального) замовлення визначається як оцінка творчого конкурсу або співбесіди.

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати:

зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років у будь-яких комбінаціях;

або національного мульти предмети ого теста 2022 року;

або національного мультипредметного теста 2023 року.

У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

 1. В інших випадках конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому.
 2. Педколедж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення конкурсного бала, з яким вступник допускається до участі у конкурсному відборі (додаток 3).
 3. 6. Програми співбесід затверджує голова приймальної комісій Педколеджу не пізніше ніж 28 квітня.

Співбесіди для вступників на основі повної загальної  середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього  незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою  приймальної комісії Педколеджу не пізніше ніж 28 квітня. Не допускається введення до творчих конкурсів  завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід та творчих конкурсів  обов'язково оприлюднюються на вебсайті Педколеджу. У  програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів  Педколедж обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і  нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог. 

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головою приймальної комісій та оприлюднюються на вебсайті Педколеджу не пізніше, ніж через 28 квітня.

Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений).

 1. 7. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному  відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не  допускається.
 2. 8. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, розглядає апеляційна комісія Педколеджу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів..
 3. 9. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.
 4. 10. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження такого самого вступного випробування, в Педколеджі.
 5. Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 


 VІІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

 

 1. Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) є:

зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення  осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на  навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну  пропозицію.

 1. Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) (крім  випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на  місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про  неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або  регіонального замовлення»):

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на  прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами  співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за  рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,  учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів  війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять  військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,  визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби  громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  особи з їх числа;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень,  каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у  Революції Гідності;

особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших  держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення,  контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території  інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на  території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,  який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання  ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який  загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним  службових обов'язків, протягом трьох років після здобуття відповідної  загальної середньої освіти;

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років,  яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на  Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких  встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про  відселення, (категорія 2), 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,  учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно  до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також  протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки  яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або  які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з  інвалідністю I або II групи;

іноземці та закордонні українці у межах квоти для іноземців.

 1. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за  певною спеціальністю (спеціалізацією), то Педколедж може звернутись до  регіонального замовника щодо збільшення  загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах  ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.
 2. Можуть бути переведені на вакантні місця регіонального замовлення в порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або творчому  конкурсі у встановлені Правилами прийому строки: 

вступники на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше строків, встановлених у пункті восьмому розділу VI Правил прийому;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 


ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

 1. Рейтинговий список вступників на місця регіонального замовлення формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної  оцінки вступного випробування на місця  державного або регіонального замовлення;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб побудова рейтингового списку за результатами вступних випробувань, результатами оцінювання мотиваційних листів, відповідно до Правил прийому, здійснюється у випадку перевищення кількістю вступників кількості місць ліцензованого обсягу, виділеного для них. В іншому випадку список вступників, рекомендованих до зарахування, формується в алфавітному порядку.

 1. Рейтинговий список вступників впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника; конкурсний бал вступника;

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною  комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі  самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього  розділу.

 1. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з  урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.
 2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування відображається в ЄДЕБО.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.


 X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

 1. Особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про рекомендування до зарахування на місця регіонального замовлення, у строк, визначений в розділі V цих Правил, можуть підтвердити вибір одного місця навчання в електронному кабінеті або (в разі відсутності електронного кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір про надання освітніх послуг може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

 1. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
 2. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за однією або кількома конкурсними пропозиціями і не підтвердили вибір місця навчання за однією з них у строки, визначені в розділі V цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця. Після підтвердження вибору місця навчання заяви на місця державного або регіонального замовлення за іншими конкурсними пропозиціями вважаються в ЄДЕБО заявами тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, зміна вибору місця навчання за державним або регіональним замовленням не припускається.

Після внесення до ЄДЕБО наказу про зарахування всі інші заяви вступника деактивуються, але можуть бути поновлені вступником у статусі заяв тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому і передбачає підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

 


XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання за державним або регіональним замовленням, передбачений у розділі X цих Правил, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XII. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 

 1. Педколедж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які було надано рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 6-7 розділу IX цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI цих Правил.
 2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII цих Правил, в разі  наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови  зарахування;

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця  регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом  5 розділу ІX цих Правил.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення  осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності  непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від  переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому  списку в межах кожної із зазначених категорій.

 1. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту другого цього розділу, Педколедж використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі. Надалі для переведення на місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту другого цього розділу, можуть бути використані вакантні місця інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому- третьому пункту другого цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.
 2. Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в закладі освіти. Педколедж повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту другого цього розділу, Педколедж надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих з інших закладів. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

 


XIІІ. Наказ про зарахування, спеціальний конкурс

 1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Педколеджу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на вебсайті Педколеджу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V цих Правил.
 2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVI цих Правил, наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.
 3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (до наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до Педколеджу за власним бажанням, відраховані із Педколеджу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу директора Педколеджу.
 4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.
 5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 4 цього розділу, місце (місця) може проводитись спеціальний конкурсний відбір з урахуванням джерел фінансування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Педколеджу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 


XIV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвищої освіти України

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.
 2. Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з громадянами України.
 3. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів освіти України на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО.
 4. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

 

 


XV. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Педколедж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються на вебсайті Педколеджу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, а в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) Педколеджу.
 5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для  скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до Педколеджу здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за такою електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

 

                    Додаток 1

до Правил прийому  до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинского» у 2023 році

 

 

 

ПЕРЕЛІК 
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

 

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

                                  Додаток 2

до Правил прийому  до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинского» у 2023 році

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

01

Освіта

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

30

0

0

1р 10м

 

 

01

Освіта

012

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

30

0

0

3р 10м

 

 

01

Освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта

90

0

60

1р 10м

 

 

01

Освіта

013

Початкова освіта

Початкова освіта

120

0

0

3р 10м

 

 

01

Освіта

017

Фізична культура і спорт

Фізична культура і спорт

60

0

0

3р 10м

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Правил прийому  до Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинского» у 2023 році

 

 

 

Перелік конкурсних предметів

 

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності

Вступні випробування

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

012

Дошкільна освіта

Cпівбесіда (з української мови)

100

013

Початкова освіта

Cпівбесіда (з української мови)

100

017

Фізична культура і спорт

Творчий конкурс

100

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

012

Дошкільна освіта

Cпівбесіда (з української мови та історії України)

100

013

Початкова освіта

Cпівбесіда (з української мови та історії України)

100

 

 


 

© 2021 ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО